Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-87

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В обхвата на обществената поръчка е възлагането на услуги за извършване на инкасиране на суми в брой за предоставени на абонатите на ВиК услуги. Поръчката е разделена на обособени позиции, с оглед наличието/липсата на обособени пунктове и изпълнението на услугата с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Изпълнителя или на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове


Срок за получаване на офертите

20/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП. Отваряне на офертите е насрочено за 24.07.2018 г., в 11:00 часа, в заседателната зала на " В и К" Благоевград ЕООД, на адрес: гр.Благоевград, ул.Антон Чехов №3.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2018  (дд/мм/гггг)