Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

553

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Мария Милковска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

63000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Транспорт на нуждаещи се от хемодиализа от дома им до отделение по диализно лечение в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД и обратно“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

17/07/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Транспорт на болните от домовете им до Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян, бул.България №2 и обратно се осъществява в следните направления с приблизителен месечен пробег /еднократно отиване и връщане/: Транспорт на болните от общините на територията на област Смолян:община Златоград, община Мадан, община Рудозем, община Девин, община Доспат, община Чепеларе, община Неделино и община Смолян -от домовете им до Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян, бул.България №2 и обратно. Общ приблизителен месечен пробег 15 440 км, при ориентировъчно 450 броя диализи месечно за всички пациенти. Възможни са допълнителни курсове, произтичащи от характера на заболяването, след уведомяване от Възложителя. Възможни са промени в направленията/включване на други общини както и отпадане на някои/,както и в броя на болните в рамките на направлението (включване на нови пациенти, както и отпадане на някои). Посочените в спецификацията количества за транспорт на нуждаещи се от хемодиализа са прогнозни и не задължават Възложителя да ги реализира в пълен обем, а съобразно произтичащата необходимост от диализно лечение за пациентите. Транспортът се извършва по предварително утвърден график, който изпълнителят е длъжен да спазва. Участниците следва да представят предложение, представляващо крайна фиксирана цена за извършване транспорт за една диализа на един пациент (независимо от пробега на автомобила за този транспорт), включваща - такси, застраховки и др. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок от 12 месеца или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.] Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 1. наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите. Офертата се подава в деловодството на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД, гр.Смолян, бул.България №2 до указания в обявата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителната информация и документи, свързани с изпълнението на поръчката: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180710hqWA3195869 Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, изчислена на база ориентировъчно 450 броя диализи месечно, която Възложителят има право да задържи, при условие, че изпълнителят не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение следва да бъде представена преди сключването на договора. Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Интернешънъл Асет Банк АД, BG81IABG74911000106401, BIC: IABGBGSF, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата гаранция или застраховка следва да са със срок на валидност с 30 дни по-голям от 12 месечния срок на настоящия договор.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/07/2018  (дд/мм/гггг)