BG-ПЕРНИК

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-01-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201553

BG414, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК, ПЛ. КРАКРА № 2, За: Д-Р ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОСТАДИНОВА, България 2300, ПЕРНИК, Тел.: 076 649210, E-mail: pernik@nhif.bg, Факс: 076 601646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1241.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

26750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни дейности по ремонт на отоплителна инсталация и текущ ремонт (грундиране, шпакловане и боядисване) в сградата на РЗОК-Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

12/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2018  (дд/мм/гггг)