Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000922747

BG333, Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, ул. Кирил и Методий № 68, За: Гергана Николова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 85023, E-mail: pmg.g.nikolova@abv.bg, Факс: 054 85024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pmg.icon.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmg.icon.bg/index.php?page=pk&action=pk1.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

108200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на площадка за спортни игри в двора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000, 45230000, 45236000, 45236100, 45236110, 45236119

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Строителни работи на спортни терени
Работи по ремонт на спортни площадки


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за отваряне на офертите е 10.07.2018 г. в 11.00 ч. в кабинета на Директора на ППМГ "Нанчо Попович" - гр. Шумен, ул. "Кирил и Методий" № 68. Подробности и информация, относно изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката и към участниците и по отношение на офертите е посочена изчерпателно в одобрената от възложителя Документация, която ще намерите на Профила на купувача на Възложителя: http://www.pmg.icon.bg/index.php?page=pk&action=pk1

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2018  (дд/мм/гггг)