Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-53-466-206

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831160078

BG411, Напоителни системи ЕАД, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Наталия Николова, България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office@nps.bg, Факс: 02 8085022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://nps.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nps.bg/%D1%81%D0%BE-2018-0002/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

103546.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Деривация Цонево - Девня, Дюкер 1 в участък яз. Тръстиково - гр. Девня - аварийни ремонтно - възстановителни работи по ляв тръбопровод в участък с дължина 50 м от км 4+443 до км 4+493"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45240000

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения


Срок за получаване на офертите

23/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, в раздел "Профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2018  (дд/мм/гггг)