Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РИС18-ДИ05-131/20.06.2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270603

BG411, Столична община-район Искър, бул. Кръстю Пастухов №18, За: инж. Тодор Милушев, България 1592, София, Тел.: 02 9791468, E-mail: m.peshev@raioniskar.bg, Факс: 02 8722062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://raioniskar.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/908&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър““

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2018  (дд/мм/гггг)