Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-126

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 7318, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/sabirane-na-oferti-sas-obyavi.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

29166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

16/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: В обхвата на поръчката е предвидено да бъде предоставена услуга по осъществяване на строителен надзор на следния обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград“. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – най-ниска цена. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 17.07.2018 год. от 10:00 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2018  (дд/мм/гггг)