BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

79

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България № 32, За: инж. Грозденка Дюлгерова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/izrabotka-na-texnicheski-investiczionni-proekti-i-osshhestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-soczialen-czentr/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

13092 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка на технически инвестиционeн проект и осъществяване на Авторски надзор на обект: Социален център, гр. Свиленград по ОПРР 2014-2020 г, процедура BG16RFOP001-2.002.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000, 71700000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Услуги по наблюдение и контрол


Срок за получаване на офертите

12/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
ОПРР 2014-2020 г, процедура BG16RFOP001-2.002.

Друга информация

При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на офертите ще се състои на 16.07.2018 г. в 9:00 часа в малката заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.2.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2018  (дд/мм/гггг)