Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-90

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540084

BG342, Югоизточно държавно предприятиеДП, ТП Държавно горско стопанство Твърдица, ул.Балкан 29, За: инж. Коста Ашламов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42534, E-mail: dl_tvardica@abv.bg, Факс: 0454 42255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2253.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за срок от 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

11/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените от участниците оферти ще бъдат отворени на 12.07.2018 г. от 15:30 часа в административната сграда на ТП ДГС Твърдица, в случай, че не бъдат приложени разпоредбите на чл.188, ал.2 от ЗОП за удължаване на първоначално определения срок.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2018  (дд/мм/гггг)