Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УД-02-17-732

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846

BG324, Община Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, За: С. Любенова - младши експерт „Обществени поръчки”, България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_030.php.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

54994.8 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Консултантски услуги свързани с управление на проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат)– Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

13/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони, по мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Същото ще се състои на 16.07.2018 г., 11:00 ч. , в сградата на Общинска администрация – Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, Заседателна зала, етаж 2. В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: 1. Управление на проекта; 2. Извършване на документални проверки и проверки на място за изпълнението на дейностите, включени в проекта; 3. Отчитане на дейности по проекта. Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. Срокът за цялостното изпълнение на услугата е съобразен с договорения срок за изпълнение на проекта по Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ – 36 календарни месеца и започва да тече от получаване на възлагателното писмо на Възложителя за започване изпълнението и е до подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане на окончателния доклад без забележки. Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия записани в проекто договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2018  (дд/мм/гггг)