Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

77

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул. България №32, ет. 2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Албена Петрова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379-74308 ; 0379-74370, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/smr-%E2%80%93-dostavka-i-montazh-na-detski-sorzheniya-v-dg%E2%80%9Ddetelina%E2%80%9D/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

6250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„СМР – Доставка и монтаж на детски съоръжения в ДГ”Детелина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 25.07.2018 г. от 13:30 часа в малката заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.2 . При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците .

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2018  (дд/мм/гггг)