Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

006

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

BG421, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, ул. Иван Вазов № 59, За: доц. д-р Петко Недев, д.м.; адв. Георги Василев, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal2pv.com/publics.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000 (LA16)

Описание:

Фармацевтични продукти (За болнична употреба )


Срок за получаване на офертите

10/07/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: Конферентната зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9. Дата и час на отваряне на офертите: 17.07.2018 г. в 11:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)