Версия за печат

BG-с.Борима

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

443

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760016

BG315, Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца, ул.Девети септември № 14, За: инж.Марин Багаров, България 5672, с.Борима, Тел.: 0670-62298, E-mail: dgsborima@abv.bg, Факс: 0670-62298

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180702PEJv9640271.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на котел за отопление за нуждите на ТП ДГС Борима

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50720000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на котли за отопление


Срок за получаване на офертите

12/07/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата по Приложение № 2 и приложенията към нея се изготват по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (законен или упълномощен представител) – Свободен текст. 2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – Приложение № 5. 3. При участници обединения - документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да е нотариално заверено и да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Ако е приложимо - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) по Приложение № 3 - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като подизпълнител и прилага попълнена Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (Приложение № 5). 6. Участникът следва да декларира, че материалите, предмет на настоящата процедура, ще са нови и оригинални. Представя се декларация в свободен текст. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 4). 8. Техническо предложение (Приложение № 6). Към техническото предложение всеки участник да представи описание на техническите характеристики или технически спецификации на всички предлагани от тях материали, както и копия от удостоверения от производителя, налични сертификати за качество и други, с които разполага. * Техническите изисквания, на които трябва да отговаря „Котел на твърдо гориво 70kW” са: - удостоверение за съответствие на стандарт БДС: EN 303-5 или еквивалентен, участникът следва да представи четливо заверено копие. 9. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Ценово предложение” (Приложение № 7). Документите за учаси могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на СЗДП, гр.Враца: www.szdp.bg, раздел "Профил на купувача". Разглеждането, оценяването и класирането ще се извърши на датата 13.07.2018 от 13,00 часа, посочени в обявата в Административната сграда на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Борима, с адрес: с.Борима, ул. „Девети септември” № 14. Отвярането на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2018  (дд/мм/гггг)