Версия за печат

BG-ПЛОВДИВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, БУЛ. МАРИЦА 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 089 4337987, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1342.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51582 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на машини и съоръжения

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42900000

Описание:

Различни видове машини с общо и специално предназначение


Срок за получаване на офертите

05/07/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие и образците на необходимите за изготвяне на офертата документи / Приложение към обявата / са публикувани на електронната страница на Възложителя / www. uft-plovdiv.bg / - Профил на купувача, където е осигурен неограничен пълен достъп, безплатен и пряк достъп за всички заинтересовани лица

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2018  (дд/мм/гггг)