Версия за печат

BG-Ботевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1051

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

BG412, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТПДГС/-Ботевград към Северозападно Държавно предприятие/СЗДП/гр. Враца, бул Цар Освободител 26, За: Петя Дилова Лазаринка Лютова, България 2140, Ботевград, Тел.: 0723 60003, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0723 60003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180629Vvbh9636139.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на минерализовани ивици за нуждите на ТП ДГС Ботевград

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77200000, 75251000

Описание:

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Услуги по пожарна безопасност


Срок за получаване на офертите

11/07/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2018  (дд/мм/гггг)