BG-Средедц

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2244

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540306

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен, ул. Васил Коларов 92, За: инж. Иван Сяколов, България 8300, Средедц, Тел.: 03595 5513393, E-mail: dgssredets@uidp-sliven.com, Факс: 03595 5513412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgssredets.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите и Закона за Лова и опазване на дивеча за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС – Средец

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2018  (дд/мм/гггг)