Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Росица Димитрова, Пенка Игнатова, Надя Петрова, Милена Курдова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619213; 062 619211; 062 619228; 062 619229, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/600/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39513200, 33711900, 39831000, 39831200, 39831220, 39831240, 39831300, 39831600, 39831700, 39832000

Описание:

Салфетки за маса
Сапун
Перилни и почистващи препарати
Детергенти
Обезмасляващи вещества
Почистващи вещества
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Автоматични диспенсери/дозатори за сапун
Препарати за миялни машини


Срок за получаване на офертите

05/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/600. 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в „Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 05.07.2018 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 06.07.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2018  (дд/мм/гггг)