Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12/12-00-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районна здравноосигурителна каса - Монтана, булевард Трети март № 41, За: Елица Чавдарова Иванова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1219.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Монтана от служба по трудова медицина“ и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК – Монтана"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000, 85145000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

03/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 05.07.2018 г. от 10:30 часа в сградата на РЗОК - Монтана на бул. "Трети март" № 41, ст.102.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2018  (дд/мм/гггг)