Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2232

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540222

BG341, Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо, ж.к. Изгрев, адм.сграда № 170, п.к.9, За: Мария Томова-юрисконсулт, България 8008, Бургас, Тел.: 056 521006, E-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com, Факс: 056 521006

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlsropotamo@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2232.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

05/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/06/2018  (дд/мм/гггг)