Версия за печат

BG-с.Цонево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова - РСО-главен счетоводител при ТП ДГС Цонево, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsconevo.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oCV-cJS.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за работници , включително сезонни в две обособени позиции: Позиция № 1 – Доставка на работно облекло, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Цонево“ Позиция № 2 запазена – Доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП , за нуждите на ТП „ДГС Цонево" за 2018 година” Пределна обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 1000 лв. ( хиляда лева ) без вкл. ДДС франко място на доставката, а по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на работно облекло, извън списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП за нуждите на ТП „ДГС Цонево“- прогнозна стойност в размер на 300,00 лева без ДДС. За посочената стойност се сключва договор, но възложителят не се ангажира с усвояване й. Обособена позиция №2: Доставка на работно облекло, включено в списъка по чл. 12, ал. 1 т. 1 от ЗОП , за нуждите на ТП „ДГС Цонево" за 2018 година”- прогнозна стойност в размер на 700,00 лева без ДДС. За посочената стойност се сключва договор, но възложителят не се ангажира с усвояване й.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


Срок за получаване на офертите

05/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВАТА : Място на подаване на офертите - ТП ДГС Цонево, обл. Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, в срок до 17.00ч на 05.07.2018г. Дата, час и място на отваряне на офертите - 11.00ч на 06.07.2018г. на адрес :ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54. Офертата по образец се представя в запечатана, непрозрачна опаковка с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес, наименование на поръчката и обособената позиция за която се участва. По отношение позиция №2 поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. При възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка при условие че могат да изпълнят най- малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В процедурата за възлагане на поръчката по отношение на позиция №2 могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по отношение на позиция №2..

Дата на изпращане на настоящата информация

27/06/2018  (дд/мм/гггг)