Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB--13-s-predmet-quot-zastrahovan-sas-zastrahovka-Otgovornost-na-zastrahovaniya-v-kachestvoto-mu-na-prevozvach.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив със застраховка Отговорност на застрахования в качеството му на превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози, във връзка с неговата финансова стабилност само и единствено съгласно Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътниции товари на територията на Р България, за период от една година от датата на подписването на застрахователна полица. Лимитът на отговорност за едно събитие и в агрегат е в размер на 4 042,000 (четири милиона четиридесет и две хиляди) лева – отрицателен собствен капитал съгласно ГФО за 2017 г. Застрахователната премия ще се заплати еднократно от Възложителя, в срок до 5 (пет) дни след посочената за падеж дата. Възложителят притежава Лиценз № 10751/23.12.2016 г. за превоз на товари, издаден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В лиценза за превоз на товари са включени 8 (осем) МПС-та, които имат индивидуални удостоверения и задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Товарните автомобили извършват ежедневни превози на територията на Област Пловдив и са описани в Приложение 1 към обявата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66516400 (MD03, MF03)

Описание:

Застраховка "Обща гражданска отговорност" (С използване нa превозни средства, пригодени за насипни товари , С използване на специализирано превозно средство )


Срок за получаване на офертите

28/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 29.06.2018 г. от 09,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2018  (дд/мм/гггг)