BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РИС18-ДИ05-134/25.06.2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270603

BG411, Столична община-район Искър, бул. Кръстю Пастухов №18, За: л.арх. Слава Калева. – гл.експерт в отдел „КСЕ“ на СО-район „Искър“, България 1592, София, Тел.: 02 9790716, E-mail: r.ignatova@raioniskar.bg, Факс: 02 8722062

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://raioniskar.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/915&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

233333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИНЖИНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 7 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ: І. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито в кв. 12, УПИ ІІ, южно от бл.№ 14, ж.к. ”Дружба І-ва част”; ІІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 0 до 3 год. и изграждане на парково осветление в кв. 59, УПИ ХІ–за озеленяване, при 108- мо СУ, ж.к. ”Дружба І-ва част”; ІІІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 3 до 12 год. в кв. 59, УПИ ХІ–за озеленяване, при 108- мо СУ, ж.к.”Дружба І-ва част”; ІV. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 0 до 3 год., подмяна на настилки по алейна мрежа, извън детската площадката и изграждане на парково осветление в кв. 38, УПИ І– Парк „Гаргите“, с. Бусманци; V. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. площадка за игра на открито за възрастова група деца от 3 до 12 год. и подмяна на настилки по алейна мрежа, извън детската площадката в кв. 38, УПИ І– Парк „Гаргите“, с. Бусманци; VІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито в кв. 92, УПИ І, в междублоково пространство на бл.№ 122 и бл.№ 123 , ж.к. ”Дружба І-ва част”; VІІ. Проектиране и изграждане на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана площадка за игра на открито в кв. 40, УПИ ХV, южно от бл.№ 45, ж.к.”Дружба І-ва част”; ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: до 233 333,33 лв. (двеста тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 280000 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

10/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2018  (дд/мм/гггг)