Версия за печат

BG-Велики Преслав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, Държавно горско стопанство Преслав на СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики №10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.: 0886404382, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oFA-d1K.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на части за машини, използвани в селското и горското стопанство на ТП „ДГС Преслав”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16800000

Описание:

Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


Срок за получаване на офертите

02/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2018  (дд/мм/гггг)