Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП18-ДР00-346

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 29217244

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krasnapolyana.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krasnapolyana.bg/2018/177-01259-2018-inv-04.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

244800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”, по три обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 - „Конструктивно укрепване на съществуващата сграда на Детска градина №54 „Дъга”; 2.Обособена позиция № 2 - „Ремонтно-възстановителни работи и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №196 „Шарл Перо”; 3. Обособена позиция № 3 - „Цялостен ремонт на покрив – високо и ниско тяло на Детска градина №126 „Тинтява”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 10.07.2018г. от 10:00часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна” – СО, ет. 2, стая № 206, с адрес: гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25. Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2018  (дд/мм/гггг)