Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-10-911

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000212569

BG322, Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“, ул. Елин Пелин №2, За: Цветана Кюмюрджиева - директор, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 0879 123654, E-mail: pmg_gab@abv.bg, Факс: 0879 123654

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pmg-gabrovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmg-gabrovo.bg/porachki.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

146704 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА". Обхват и количество: Обхватът на поръчката включва проектиране и изграждане на ограда /стоманено бетонна конструкция изработена от оградни пана/ на терена на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" и асфалтиране на части от спортна площадка, съгласно приложените към обявата Техническо задание и Техническа спецификация Общ срок за цялостното изпълнение на обекта в календарни дни: не по-дълъг от 80 кал.дни, в т.ч. Срок за изготвяне на работен проект за ограда в кал. дни и Срок за изпълнение на СМР в кал. дни Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договор и приключва с представяне на работния проект на възложителя. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на Констативен протокол (Акт обр.15), удостоверяващ изпълнението на строителството.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради


Срок за получаване на офертите

09/07/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ на 10.07.2018г. от 10.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2018  (дд/мм/гггг)