Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12/12-00-31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районна здравноосигурителна каса - Монтана, булевард Трети март № 41, За: Елица Чавдарова Иванова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1220.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

1716.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на текущи ремонтни работи - грундиране, шпакловане и боядисване в сградата на РЗОК - Монтана“. В предмета на поръчката се включва извършването на вътрешни ремонтни работи на стените в работни помещения, разположени в административната сграда на РЗОК – Монтана. Видовете текущи строително-ремонтни работи - грундиране, шпакловане и боядисване в сградата на РЗОК - Монтана са както следва: • Гипсова шпакловка по стени (включително доставка на материала) • Грундиране с латексов грунд (включително доставка на материала) • Боядисване с бяла латексова боя (включително доставка на материала)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45442000

Описание:

Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради


Срок за получаване на офертите

10/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 17.07.2018 г. от 13:00 часа в сградата на РЗОК - Монтана на бул. "Трети март" № 41, ст.102.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2018  (дд/мм/гггг)