Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Мартина Георгиева – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и Мария Каменова – отдел „Ремонт на товарни вагони”, по техническата част., България 1080, гр.София, Тел.: 0889 400707 ; 0886 886898, E-mail: opp_tp@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/dostavka-na-otlivki-ot-bronz-za-izrabotvane-na-gaiki-i-vtulki-za-remont-na-povdigatelni-suorujeniia-8955.html..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64304 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на отливки от бронз за изработване на гайки и втулки за ремонт на повдигателни съоръжения – крикове с товароподемност 25, 30 и 40 тона за едногодишен период”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43415000

Описание:

Леярски калъпи


Срок за получаване на офертите

26/06/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на отливки от бронз за изработване на гайки и втулки за ремонт на повдигателни съоръжения – крикове с товароподемност 25, 30 и 40 тона за едногодишен период”, с 4 /четири/ календарни дни, считано от изтичането на определения в информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка с ID № 9077191 краен срок за получаване на оферти - 21.06.18г., 16:45 ч., тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискуемите по закона три оферти. След изтичане на срока, посочен в раздел III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 27.06.18г. от 10:00ч. Място на отваряне на офертите: административната сграда на Централно управление на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, находяща се в гр. София, п. к. 1080, ул. Иван Вазов № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2018  (дд/мм/гггг)