Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-93

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Милко Ников, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818321, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/474-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

144166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Цялостен ремонт покриви (инженеринг) на ДЯ Славейче” гр. Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45220000, 45261100, 45261320, 45261910

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Монтажни работи на водосточни тръби
Ремонт на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

10/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Община Габрово на 11.07.2018г. от 10.00 ч. заседателна зала, ет. 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2018  (дд/мм/гггг)