Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-12-s-predmet-quotDostavka-za-nuzhdite-na-quotViK-EOOD---Plovdiv-na-betonovi-izdeliya-po-prilozhena-primerna-spetzifikatziyaquot.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на бетонови изделия по приложена примерна спецификация. Доставката ще се извърши франко складови бази на Възложителя находящи се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 и Помпена станция „Север”. Възложителят ще заплати доставката в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след конкретната доставка, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44114200

Описание:

Изделия от бетон


Срок за получаване на офертите

25/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, Заседателна зала на 26.06.2018 г. в 10.00 часа . При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/06/2018  (дд/мм/гггг)