Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-66808

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Сава Добрев - по предмета на поръчката - 02 91451134 , Станислава Стойнева - по процедурата 02 91 451807, България 1000, София, Тел.: 02 91451807, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-INV_3_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

62684 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка „Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на Българската народна банка“ включва две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на Българската народна банка (почивни бази в град Смолян, в град Приморско и в курортен комплекс „Св.Свети Константин и Елена” – град Варна); Обособена позиция № 2 „Охрана със системи за сигурност на имуществото на територията на „Почивна база на БНБ в к.к.“Боровец“ - гр.Самоков“.Обособена позиция № 2 се възлага по реда на индивидуалната стойност (чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП), предвид аргументите посочени в раздел V. "Друга информация".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

26/06/2018 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност на услугите по обособена позиция № 2 е в размер на 684 лв. без ДДС с включени всички разходи по изпълнение на обществената поръчка. Те ще бъдат възложени по реда на индивидуална им стойност (по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП) на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез сключване на отделен договор за охрана. Стойността на обособена позиция № 2 не надхвърля 156 464 лв. и общата й стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Участниците не следва да представят оферти за обособена позиция № 2. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 27.06.2018 г. (сряда) от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2018  (дд/мм/гггг)