Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИЕ-01-03-91

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Милко Ников, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312; 066 818321, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/469-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция спортни игрища, ул. Видима ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45220000, 45311200, 31527200, 34928520, 32323500, 35125300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Работи по свързване на електрически инсталации
Външно осветление
Осветителни стълбове
Система за видеонаблюдение
Охранителни видеокамери


Срок за получаване на офертите

25/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 26.06.2018г.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2018  (дд/мм/гггг)