Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

671

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.05.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-590-.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2018 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233142, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

21/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерии за подбор: Изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 от ЗОП; Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Втора група – четвърта категория, съгласно от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група или еквивалент. Това обстоятелство се удостоверява в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, буква А „Годност”, за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Втора група – четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група. В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да бъде вписан в ЦПРС за дейността, която ще изпълнява. Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Изискване за Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в поръчката. Технически и професионални възможности: Изискване: 1.) През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство на обекти, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. За „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката“ Възложителят ще приема изпълнение на строително-монтажни работи по асфалтиране на пътища и улици, изкърпване с асфалтобетонови смеси и изграждане на съоръжения към тях В случай, че участникът в процедурата е обединение (консорциум/дружество по ЗЗД), това минимално изискване се прилага за обединението като цяло. Документи,с които се доказва: Обстоятелството участникът описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1а . За посоченото строителство, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, участникът прилага с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, или еквивалент. 5. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договор, следва да се представи заверено копие на валидно удостоверение издадено от Камарата на строителите в България за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи Втора група –четвърта категория, съгласно ПРВВЦПРС или за по-висока категория строежи от същата група, ведно със заверено копие на валидна полица за застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на строителя за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да бъде вписан в ЦПРС за дейността, която ще изпълнява. Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение, всеки подизпълнител и/или всеки един от членовете в обединението, извършващ строително-монтажни работи трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство на обекти от втора група, четвърта категория.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/06/2018  (дд/мм/гггг)