BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101533931

BG413, Център за психично здраве - Благоевград ЕООД, ул.Братя Миладинови № 21, За: Росица Велинова - Гл.счетоводител, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884143, E-mail: cpz@аbv.bg, Факс: 073 884143

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://cpz-blg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cpz-blg.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-2/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3818 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2018 - 2019 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000, 24455000

Описание:

Медицински консумативи
Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

25/06/2018 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

поръчката е в две обособени позиции : ОП № 1 Медицински изделия на стойност 2664 лева без ДДС и ОП - дезинфектанти на стойност 1154 лева без ДДС

Дата на изпращане на настоящата информация

15/06/2018  (дд/мм/гггг)