Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-21-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201499

BG322, Районна здравноосигурителна каса - Габрово, ул. Отец Паисий 25, За: Момчил Недев; Веселин Михов, България 5300, Габрово, Тел.: 066 819541, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1169.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1416 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК–Габрово от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК–Габрово от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК–Габрово“,

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

25/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/06/2018  (дд/мм/гггг)