Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-11-s-predmet-quotPodmyana-i-remont-na-sashtestvuvashti-vodoprovodi-za-nuzhdite-na-quotViKquot-EOOD---Plovdivquot.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подмяна и ремонт на съществуващи водопроводи, в т.ч.: - Подмяна на съществуващ водопровод по улица „Москва” в село Царимир, община Съединение; - Подмяна на тласкателен водопровод за село Драгойново, община Първомай от км0+710 до км 2+212; - Авариен ремонт на водопровод за с. Мостово, община Асеновград от каптаж „Мусалихова чешма”. Подмяната и ремонтните работи по отделните обекти се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора. Всички материали, включително и инертните, са за сметка на Възложителя. За подмяна на съществуващ водопровод по улица „Москва” в село Царимир,община Съединение, ангажиментът за осигуряването при необходимост на депо за извозване на земни маси е за сметка на Изпълнителя, а за извършването на авариент ремонт на водопровод с. Мостово, община Асеновград от каптаж „Мухова чешма” изкопните дейности са за сметка на Възложителя. Възложителят ще заплаща възложените ремонтни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт или подмяна (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура, за всеки конкретен обект. Участниците са длъжни да участват за целия обем на поръчката. Избраният за изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

29/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/06/2018  (дд/мм/гггг)