Версия за печат

BG-Николаево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-1309

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123116940

BG344, Община Николаево, гр.Николаево, ул.”Георги Бенковски”№9, За: инж.Веселина Василева, България 6190, Николаево, Тел.: 04330 2040, E-mail: obnikolaevo@mail.bg, Факс: 04330 2121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nikolaevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nikolaevo.net/bg/category/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Консултантски услуги по проект: „ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, община Николаево”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

20/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 21.06.2018г. в 10:00 часа в сградата на Община Николаево, на адрес: : гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Г. Бенковски” № 9. Могат да присъстват представители на участниците и средствата за масова информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/06/2018  (дд/мм/гггг)