Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-238

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201572

BG421, Районна здравноосигурителна каса - Пловдив, ул. Христо Чернопеев № 14, За: Антония Ватралева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 603053, E-mail: plovdiv@nhif.bg, Факс: 032 603013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1606.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

22916.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Текущи ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2018  (дд/мм/гггг)