Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-128

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — Деловодство, За: Донка Симеонова- юрисконсулт, отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/163.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Извършване на строително-монтажни работи с цел основен ремонт на Студентско общежитие на Филиала на ТУ – София в град Пловдив“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

28/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, Технически университет – София, учебен блок № 1, етаж 3, кабинет 1317 – Деловодство. Офертите се отварят в 10,00 часа на 05.07.2018 г. на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет на ТУ - София

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2018  (дд/мм/гггг)