Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000900163

BG422, Център за психично здраве(ЦПЗ) - Хасково ЕООД, кв.Болярово, ул.Перущица №2, За: Живка Колева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 668497, E-mail: odpzs-hs@breza.net, Факс: 038 668850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. cpz.pamicom.net..

Адрес на профила на купувача (URL): www. cpz.pamicom.net..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ -Хасково ЕООД ” Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи и материали. Обектът на поръчката включва една обособена позиция „Медицински консумативи” с 40 броя единици консумативи. Участниците могат да представят оферта за целия обем на поръчката (за всички консумативи). Оценяването се извършва за цялата позиция.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

21/06/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта , която следва да отговаря на изискванията на ЗОП , ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани в профила на купувача. Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Дата и час на отваряне на офертите : 22.06.2018г. от 12,00 часа в сградата на ЦПЗ-Хасково ЕООД, гр.Хасково, кв.”Болярово”, ул.”Перущица” №2 , кабинета на управителя, на шести етаж

Дата на изпращане на настоящата информация

11/06/2018  (дд/мм/гггг)