Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-124

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок № 1, ет. 3, кабинет 1317 - Деловодство, За: Гинка Чернева - юрисконсулт в отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/162.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41685.3 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София” по следните обособени позиции: •Обособена позиция 1: «Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София за звената: ТУ - София ЦУ, Ф и К Сливен към ТУ – София, Филиал Пловдив към ТУ - КЕЕ към ТУ – София, ТУЕС - Младост, ПГ по КТС Правец, НИС към ТУ-София, МП ЕФТТОМ ХИМ, МП МОД МАН, УЕП към ТУ – София, СОС към ТУ-София, УСОБ – Семково, УСОБ – Созопол, ЦМС към ТУ София. » (Обособената позиция е запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) •Обособена позиция 2: «Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София за звената: ТУ- София - ЦУ, Ф и К Сливен към ТУ – София, Филиал Пловдив към ТУ – София, КЕЕ към ТУ – София, ТУЕС – Младост, ПГ по КТС Правец, НИС към ТУ – София, МП ЕФТТОМ ХИМ, МП МОД – МАН, УЕП към ТУ – София, СОС към ТУ – София, УСОБ Семково, УСОБ Созопол, ЦМС към ТУ – София.» •Обособена позиция 3: «Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София за УСОБ Семково.» •Обособена позиция 4: «Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София за УСОБ Созопол.»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39800000, 39811100, 39811110, 39832000, 39831220, 39831300, 39830000, 39831000, 33711900, 33711610

Описание:

Почистващи и полиращи продукти
Освежители за въздух (ароматизатори)
Диспенсери/дозатори за освежители за въздух (ароматизатори)
Препарати за миялни машини
Обезмасляващи вещества
Почистващи препарати за подове
Почистващи продукти
Перилни и почистващи препарати
Сапун
Шампоани


Срок за получаване на офертите

18/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, учебен блок 1, ет. 3, кабинет 1317 - Деловодство, ТУ-София. Офертите ще бъдат отворени на 25.06.2018 г. в 10.00 часа в гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, учебен блок 1, ет. 2, Заседателна зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2018  (дд/мм/гггг)