Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-123

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок № 1, ет. 3, каб. 1317 - Деловодство, За: Гинка Чернева - юрисконсулт в отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/161.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

28311.65 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ-София", по следните обособени позиции Обособена позиция 1: «Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София за звената: ТУ - София ЦУ, Ф и К Сливен към ТУ – София, Филиал Пловдив към ТУ - София, КЕЕ към ТУ – София, ТУЕС - Младост, МП ЕФТТОМ ХИМ, УЕП към ТУ – София, СОС към ТУ – София, УСОБ – Семково, УСОБ – Созопол.» (Обособената позиция е запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) Обособена позиция 2: «Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София за звената: ТУ- София - ЦУ, Ф и К Сливен към ТУ – София, Филиал Пловдив към ТУ – София, КЕЕ към ТУ – София, ТУЕС – Младост, ПГ по КТС Правец, НИС към ТУ – София, МП ЕФТТОМ ХИМ, МП МОД – МАН, УЕП към ТУ – София, СОС към ТУ – София, ЦМС към ТУ – София.» Обособена позиция 3: «Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София за УСОБ Семково.» Обособена позиция 4: «Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ – София за УСОБ Созопол.»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39224000, 39224320, 39224100, 33763000, 33764000, 39224330

Описание:

Метли и четки и различни видове други изделия
Гъби
Метли
Хартиени кърпи за изтриване на ръце
Хартиени салфетки за маса
Кофи


Срок за получаване на офертите

18/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, No 8, учубун блок 1, ет. 3, кабинет 1317 - Деловодство, ТУ-София. Офертите ще бъдат отворени на 25.06.2018 г. в 11:00 ч. в гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, уч. блок 1, ет. 2, Заседателната зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2018  (дд/мм/гггг)