Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-122

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — Деловодство, За: Донка Симеонова- юрисконсулт, отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 9653906

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/160.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на Първи, Втори и Четвърти корпуси на Филиала на ТУ-София в гр. Пловдив“ Ремонтните строително - монтажни работи, които са предмет на поръчката, обхващат следните части: Архитектурно – строителна (АС), Водоснабдяване и канализация (ВиК), Електроинсталации (ЕЛ), Отопление, вентилация и климатизация (ОВК).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45100000, 45200000

Описание:

Работи по подготовка на строителната площадка
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

25/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, Технически университет – София, учебен блок № 1, етаж 3, кабинет 1317 – Деловодство. Офертите се отварят в 10,00 часа на 03.07.2018 г. на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, учебен блок № 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет на ТУ - София

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2018  (дд/мм/гггг)