Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ФС-02-01-182

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/472-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ТРИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Кратко описание: Подробно описание на застрахованото имущество, покритите рискове и застрахователните суми и лимити по отделните обособени позиции – съгласно Техническата спецификация и списъците към нея.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

15/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, на 18.06.2018г. от 10.00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2018  (дд/мм/гггг)