Версия за печат

BG-Николаево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-1244

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123116940

BG344, Община Николаево, гр.Николаево, ул.”Георги Бенковски”№9, За: инж.Веселина Василева, България 6190, Николаево, Тел.: 04330 2040, E-mail: obnikolaevo@mail.bg, Факс: 04330 2121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nikolaevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nikolaevo.net/bg/category/12/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15.04.2016%D0%B3..html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на технически проект за обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236000

Описание:

Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение


Срок за получаване на офертите

14/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2018г. в 11:00 часа в сградата на Община Николаево, на адрес: : гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Г. Бенковски” № 9. Могат да присъстват представители на участниците и средствата за масова информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/06/2018  (дд/мм/гггг)