Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-11-195

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, площад Света Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/obyavi-po-chl-20-al-3-ot-zop/osiguryavane-na-telekomunikacionni-uslugi-za-nuzhd/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на Министерството на здравеопазването за 2018 г.", включваща три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга“; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на цифрови и аналогови селищни телефонни линии“; Обособена позиция № 3 "Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM” за нуждите на Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64211000, 64212000

Описание:

Обществени телефонни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги


Срок за получаване на офертите

14/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предложенията ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в деня и часа, посочени в "Дата и час на отваряне на офертите" в Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на предложенията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/06/2018  (дд/мм/гггг)