Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-57

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, Виетнам 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

170399 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката е с предмет СТРОИТЕЛСТВО по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП и съгласно чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, ще се възложи, чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП при условия, подробно описани като характеристики в техническата спецификация към настоящите условия. Обектът на поръчката представлява изпълнение на нов строеж по смисъла на ЗУТ и ЗОП: едноетажна сграда – склад за полиетиленови водопроводни тръби, представляваща еднопространстено помещение със ЗП (РЗП) 336,50 кв.м., разположена в имот, в който има изградени и други постройки. Всички конкретни изисквания към изпълняването на строежа са посочени в инвестиционния проект и техническите спецификации към натоящите условия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/06/2018  (дд/мм/гггг)