Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-56

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на обществетана поръчка предвижда доставка на течен хлор и натриев хипохлорит за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, съгласно одобрената документация за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24312220, 24311900

Описание:

Натриев хипохлорит
Хлор


Срок за получаване на офертите

14/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/06/2018  (дд/мм/гггг)