Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-211

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Национална здравноосигурителна каса, чрез РЗОК-Бургас, парк Езеро, За: Кирил Терзиев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806670, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1600.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

14458.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на текущи ремонтни работи по реновиране на стълбище и рампа за инвалиди, подмяна на ламинат и балатум, демонтаж и монтаж на врати и каси в санитарните възли, ремонт на ВиК инсталации и боядисване в сградата на РЗОК-Бургас “

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45421000, 45400000, 45442100, 45432110

Описание:

Монтажни работи на дограма
Довършителни строителни работи
Работи по боядисване
Работи по поставяне на подови настилки


Срок за получаване на офертите

21/06/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Техническите изисквания и указания за офериране, заедно с приложенията. Техническите изисквания и указания могат да бъдат намерени на посочения адрес: http://www.nhif.bg/page/1600.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/06/2018  (дд/мм/гггг)