Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

З-106

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

49999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Дезинфекция, изпиране и гладене на болнично бельо” за нуждите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000, 98311000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене
Услуги по събиране и доставяне на прането


Срок за получаване на офертите

13/06/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180606IBxj3867403 Отварянето на офертите ще се състои на 14.06.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/06/2018  (дд/мм/гггг)