Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЦУ-02-247

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе №7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 02 8100990, E-mail: itodorova@naas.government.bg, Факс: 02 8100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.naas.govenment.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.naas.government.bg/bg/1036/3053/3887.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1- Предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM/ UMTS/ LTE и мобилен интернет; 2. Обособена позиция 2- Предоставяне на фиксирани телефонни услуги и бизнес интернет.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64210000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения


Срок за получаване на офертите

13/06/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 19.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Национална служба за съвети в земеделието, с адрес: гр. София, ул. "Банско шосе" №7, залата на ет.3,като на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. При подписване на договора се представят: 1. гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора без ДДС, представена във формата съгласно чл. 111, ал.5 по ЗОП. В случай, че се избере формата- парична сума (чл.111,ал.5, т.1), същата се превежда по сметката на НССЗ е: Национална служба за съвети в земеделието IBAN – BG69 UNCR 7630 3100 1133 72 BIC – UNCRBGSF в Уни Кредит Булбанк (UniCredit Bulbank) 2 . Документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/06/2018  (дд/мм/гггг)